Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Butt

Cách chia động từ butt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ butt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BUTT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to butt butting butted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn butt butt butts butt butt butt
Hiện tại tiếp diễn am butting are butting is butting are butting are butting are butting
Quá khứ đơn butted butted butted butted butted butted
Quá khứ tiếp diễn was butting were butting was butting were butting were butting were butting
Hiện tại hoàn thành have butted have butted has butted have butted have butted have butted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been butting have been butting has been butting have been butting have been butting have been butting
Quá khứ hoàn thành had butted had butted had butted had butted had butted had butted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been butting had been butting had been butting had been butting had been butting had been butting
Tương Lai will butt will butt will butt will butt will butt will butt
TL Tiếp Diễn will be butting will be butting will be butting will be butting will be butting will be butting
Tương Lai hoàn thành will have butted will have butted will have butted will have butted will have butted will have butted
TL HT Tiếp Diễn will have been butting will have been butting will have been butting will have been butting will have been butting will have been butting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would butt would butt would butt would butt would butt would butt
Conditional Perfect would have butted would have butted would have butted would have butted would have butted would have butted
Conditional Present Progressive would be butting would be butting would be butting would be butting would be butting would be butting
Conditional Perfect Progressive would have been butting would have been butting would have been butting would have been butting would have been butting would have been butting
Present Subjunctive butt butt butt butt butt butt
Past Subjunctive butted butted butted butted butted butted
Past Perfect Subjunctive had butted had butted had butted had butted had butted had butted
Imperative butt Let′s butt butt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button