Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lag

Cách chia động từ lag rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lag ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LAG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lag lagging lagged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lag lag lags lag lag lag
Hiện tại tiếp diễn am lagging are lagging is lagging are lagging are lagging are lagging
Quá khứ đơn lagged lagged lagged lagged lagged lagged
Quá khứ tiếp diễn was lagging were lagging was lagging were lagging were lagging were lagging
Hiện tại hoàn thành have lagged have lagged has lagged have lagged have lagged have lagged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lagging have been lagging has been lagging have been lagging have been lagging have been lagging
Quá khứ hoàn thành had lagged had lagged had lagged had lagged had lagged had lagged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lagging had been lagging had been lagging had been lagging had been lagging had been lagging
Tương Lai will lag will lag will lag will lag will lag will lag
TL Tiếp Diễn will be lagging will be lagging will be lagging will be lagging will be lagging will be lagging
Tương Lai hoàn thành will have lagged will have lagged will have lagged will have lagged will have lagged will have lagged
TL HT Tiếp Diễn will have been lagging will have been lagging will have been lagging will have been lagging will have been lagging will have been lagging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lag would lag would lag would lag would lag would lag
Conditional Perfect would have lagged would have lagged would have lagged would have lagged would have lagged would have lagged
Conditional Present Progressive would be lagging would be lagging would be lagging would be lagging would be lagging would be lagging
Conditional Perfect Progressive would have been lagging would have been lagging would have been lagging would have been lagging would have been lagging would have been lagging
Present Subjunctive lag lag lag lag lag lag
Past Subjunctive lagged lagged lagged lagged lagged lagged
Past Perfect Subjunctive had lagged had lagged had lagged had lagged had lagged had lagged
Imperative lag Let′s lag lag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button