Suffer

Cách chia động từ suffer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ suffer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SUFFER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to suffer suffering suffered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn suffer suffer suffers suffer suffer suffer
Hiện tại tiếp diễn am suffering are suffering is suffering are suffering are suffering are suffering
Quá khứ đơn suffered suffered suffered suffered suffered suffered
Quá khứ tiếp diễn was suffering were suffering was suffering were suffering were suffering were suffering
Hiện tại hoàn thành have suffered have suffered has suffered have suffered have suffered have suffered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been suffering have been suffering has been suffering have been suffering have been suffering have been suffering
Quá khứ hoàn thành had suffered had suffered had suffered had suffered had suffered had suffered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been suffering had been suffering had been suffering had been suffering had been suffering had been suffering
Tương Lai will suffer will suffer will suffer will suffer will suffer will suffer
TL Tiếp Diễn will be suffering will be suffering will be suffering will be suffering will be suffering will be suffering
Tương Lai hoàn thành will have suffered will have suffered will have suffered will have suffered will have suffered will have suffered
TL HT Tiếp Diễn will have been suffering will have been suffering will have been suffering will have been suffering will have been suffering will have been suffering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would suffer would suffer would suffer would suffer would suffer would suffer
Conditional Perfect would have suffered would have suffered would have suffered would have suffered would have suffered would have suffered
Conditional Present Progressive would be suffering would be suffering would be suffering would be suffering would be suffering would be suffering
Conditional Perfect Progressive would have been suffering would have been suffering would have been suffering would have been suffering would have been suffering would have been suffering
Present Subjunctive suffer suffer suffer suffer suffer suffer
Past Subjunctive suffered suffered suffered suffered suffered suffered
Past Perfect Subjunctive had suffered had suffered had suffered had suffered had suffered had suffered
Imperative suffer Let′s suffer suffer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button