Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cadge

Cách chia động từ cadge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cadge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CADGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cadge cadging cadged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cadge cadge cadges cadge cadge cadge
Hiện tại tiếp diễn am cadging are cadging is cadging are cadging are cadging are cadging
Quá khứ đơn cadged cadged cadged cadged cadged cadged
Quá khứ tiếp diễn was cadging were cadging was cadging were cadging were cadging were cadging
Hiện tại hoàn thành have cadged have cadged has cadged have cadged have cadged have cadged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cadging have been cadging has been cadging have been cadging have been cadging have been cadging
Quá khứ hoàn thành had cadged had cadged had cadged had cadged had cadged had cadged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cadging had been cadging had been cadging had been cadging had been cadging had been cadging
Tương Lai will cadge will cadge will cadge will cadge will cadge will cadge
TL Tiếp Diễn will be cadging will be cadging will be cadging will be cadging will be cadging will be cadging
Tương Lai hoàn thành will have cadged will have cadged will have cadged will have cadged will have cadged will have cadged
TL HT Tiếp Diễn will have been cadging will have been cadging will have been cadging will have been cadging will have been cadging will have been cadging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cadge would cadge would cadge would cadge would cadge would cadge
Conditional Perfect would have cadged would have cadged would have cadged would have cadged would have cadged would have cadged
Conditional Present Progressive would be cadging would be cadging would be cadging would be cadging would be cadging would be cadging
Conditional Perfect Progressive would have been cadging would have been cadging would have been cadging would have been cadging would have been cadging would have been cadging
Present Subjunctive cadge cadge cadge cadge cadge cadge
Past Subjunctive cadged cadged cadged cadged cadged cadged
Past Perfect Subjunctive had cadged had cadged had cadged had cadged had cadged had cadged
Imperative cadge Let′s cadge cadge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button