Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Debar

Cách chia động từ debar rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ debar ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEBAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to debar debarring debarred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn debar debar debars debar debar debar
Hiện tại tiếp diễn am debarring are debarring is debarring are debarring are debarring are debarring
Quá khứ đơn debarred debarred debarred debarred debarred debarred
Quá khứ tiếp diễn was debarring were debarring was debarring were debarring were debarring were debarring
Hiện tại hoàn thành have debarred have debarred has debarred have debarred have debarred have debarred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been debarring have been debarring has been debarring have been debarring have been debarring have been debarring
Quá khứ hoàn thành had debarred had debarred had debarred had debarred had debarred had debarred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been debarring had been debarring had been debarring had been debarring had been debarring had been debarring
Tương Lai will debar will debar will debar will debar will debar will debar
TL Tiếp Diễn will be debarring will be debarring will be debarring will be debarring will be debarring will be debarring
Tương Lai hoàn thành will have debarred will have debarred will have debarred will have debarred will have debarred will have debarred
TL HT Tiếp Diễn will have been debarring will have been debarring will have been debarring will have been debarring will have been debarring will have been debarring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would debar would debar would debar would debar would debar would debar
Conditional Perfect would have debarred would have debarred would have debarred would have debarred would have debarred would have debarred
Conditional Present Progressive would be debarring would be debarring would be debarring would be debarring would be debarring would be debarring
Conditional Perfect Progressive would have been debarring would have been debarring would have been debarring would have been debarring would have been debarring would have been debarring
Present Subjunctive debar debar debar debar debar debar
Past Subjunctive debarred debarred debarred debarred debarred debarred
Past Perfect Subjunctive had debarred had debarred had debarred had debarred had debarred had debarred
Imperative debar Let′s debar debar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button