Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Calm

Cách chia động từ calm rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ calm ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CALM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to calm calming calmed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn calm calm calms calm calm calm
Hiện tại tiếp diễn am calming are calming is calming are calming are calming are calming
Quá khứ đơn calmed calmed calmed calmed calmed calmed
Quá khứ tiếp diễn was calming were calming was calming were calming were calming were calming
Hiện tại hoàn thành have calmed have calmed has calmed have calmed have calmed have calmed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been calming have been calming has been calming have been calming have been calming have been calming
Quá khứ hoàn thành had calmed had calmed had calmed had calmed had calmed had calmed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been calming had been calming had been calming had been calming had been calming had been calming
Tương Lai will calm will calm will calm will calm will calm will calm
TL Tiếp Diễn will be calming will be calming will be calming will be calming will be calming will be calming
Tương Lai hoàn thành will have calmed will have calmed will have calmed will have calmed will have calmed will have calmed
TL HT Tiếp Diễn will have been calming will have been calming will have been calming will have been calming will have been calming will have been calming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would calm would calm would calm would calm would calm would calm
Conditional Perfect would have calmed would have calmed would have calmed would have calmed would have calmed would have calmed
Conditional Present Progressive would be calming would be calming would be calming would be calming would be calming would be calming
Conditional Perfect Progressive would have been calming would have been calming would have been calming would have been calming would have been calming would have been calming
Present Subjunctive calm calm calm calm calm calm
Past Subjunctive calmed calmed calmed calmed calmed calmed
Past Perfect Subjunctive had calmed had calmed had calmed had calmed had calmed had calmed
Imperative calm Let′s calm calm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating rich men.

Nên đọc
Close
Back to top button