Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Massacre

Cách chia động từ massacre rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ massacre ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MASSACRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to massacre massacring massacred
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn massacre massacre massacres massacre massacre massacre
Hiện tại tiếp diễn am massacring are massacring is massacring are massacring are massacring are massacring
Quá khứ đơn massacred massacred massacred massacred massacred massacred
Quá khứ tiếp diễn was massacring were massacring was massacring were massacring were massacring were massacring
Hiện tại hoàn thành have massacred have massacred has massacred have massacred have massacred have massacred
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been massacring have been massacring has been massacring have been massacring have been massacring have been massacring
Quá khứ hoàn thành had massacred had massacred had massacred had massacred had massacred had massacred
QK hoàn thành Tiếp diễn had been massacring had been massacring had been massacring had been massacring had been massacring had been massacring
Tương Lai will massacre will massacre will massacre will massacre will massacre will massacre
TL Tiếp Diễn will be massacring will be massacring will be massacring will be massacring will be massacring will be massacring
Tương Lai hoàn thành will have massacred will have massacred will have massacred will have massacred will have massacred will have massacred
TL HT Tiếp Diễn will have been massacring will have been massacring will have been massacring will have been massacring will have been massacring will have been massacring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would massacre would massacre would massacre would massacre would massacre would massacre
Conditional Perfect would have massacred would have massacred would have massacred would have massacred would have massacred would have massacred
Conditional Present Progressive would be massacring would be massacring would be massacring would be massacring would be massacring would be massacring
Conditional Perfect Progressive would have been massacring would have been massacring would have been massacring would have been massacring would have been massacring would have been massacring
Present Subjunctive massacre massacre massacre massacre massacre massacre
Past Subjunctive massacred massacred massacred massacred massacred massacred
Past Perfect Subjunctive had massacred had massacred had massacred had massacred had massacred had massacred
Imperative massacre Let′s massacre massacre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button