Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Card

Cách chia động từ card rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ card ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CARD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to card carding carded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn card card cards card card card
Hiện tại tiếp diễn am carding are carding is carding are carding are carding are carding
Quá khứ đơn carded carded carded carded carded carded
Quá khứ tiếp diễn was carding were carding was carding were carding were carding were carding
Hiện tại hoàn thành have carded have carded has carded have carded have carded have carded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been carding have been carding has been carding have been carding have been carding have been carding
Quá khứ hoàn thành had carded had carded had carded had carded had carded had carded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been carding had been carding had been carding had been carding had been carding had been carding
Tương Lai will card will card will card will card will card will card
TL Tiếp Diễn will be carding will be carding will be carding will be carding will be carding will be carding
Tương Lai hoàn thành will have carded will have carded will have carded will have carded will have carded will have carded
TL HT Tiếp Diễn will have been carding will have been carding will have been carding will have been carding will have been carding will have been carding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would card would card would card would card would card would card
Conditional Perfect would have carded would have carded would have carded would have carded would have carded would have carded
Conditional Present Progressive would be carding would be carding would be carding would be carding would be carding would be carding
Conditional Perfect Progressive would have been carding would have been carding would have been carding would have been carding would have been carding would have been carding
Present Subjunctive card card card card card card
Past Subjunctive carded carded carded carded carded carded
Past Perfect Subjunctive had carded had carded had carded had carded had carded had carded
Imperative card Let′s card card

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. foreign affairs dating.

Nên đọc
Close
Back to top button