Perforate

Cách chia động từ perforate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ perforate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERFORATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to perforate perforating perforated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn perforate perforate perforates perforate perforate perforate
Hiện tại tiếp diễn am perforating are perforating is perforating are perforating are perforating are perforating
Quá khứ đơn perforated perforated perforated perforated perforated perforated
Quá khứ tiếp diễn was perforating were perforating was perforating were perforating were perforating were perforating
Hiện tại hoàn thành have perforated have perforated has perforated have perforated have perforated have perforated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been perforating have been perforating has been perforating have been perforating have been perforating have been perforating
Quá khứ hoàn thành had perforated had perforated had perforated had perforated had perforated had perforated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been perforating had been perforating had been perforating had been perforating had been perforating had been perforating
Tương Lai will perforate will perforate will perforate will perforate will perforate will perforate
TL Tiếp Diễn will be perforating will be perforating will be perforating will be perforating will be perforating will be perforating
Tương Lai hoàn thành will have perforated will have perforated will have perforated will have perforated will have perforated will have perforated
TL HT Tiếp Diễn will have been perforating will have been perforating will have been perforating will have been perforating will have been perforating will have been perforating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would perforate would perforate would perforate would perforate would perforate would perforate
Conditional Perfect would have perforated would have perforated would have perforated would have perforated would have perforated would have perforated
Conditional Present Progressive would be perforating would be perforating would be perforating would be perforating would be perforating would be perforating
Conditional Perfect Progressive would have been perforating would have been perforating would have been perforating would have been perforating would have been perforating would have been perforating
Present Subjunctive perforate perforate perforate perforate perforate perforate
Past Subjunctive perforated perforated perforated perforated perforated perforated
Past Perfect Subjunctive had perforated had perforated had perforated had perforated had perforated had perforated
Imperative perforate Let′s perforate perforate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/sheridan-enrollment-dates-fall-2022/.

Back to top button