Slam

Cách chia động từ slam rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ slam ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SLAM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to slam slamming slammed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn slam slam slams slam slam slam
Hiện tại tiếp diễn am slamming are slamming is slamming are slamming are slamming are slamming
Quá khứ đơn slammed slammed slammed slammed slammed slammed
Quá khứ tiếp diễn was slamming were slamming was slamming were slamming were slamming were slamming
Hiện tại hoàn thành have slammed have slammed has slammed have slammed have slammed have slammed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been slamming have been slamming has been slamming have been slamming have been slamming have been slamming
Quá khứ hoàn thành had slammed had slammed had slammed had slammed had slammed had slammed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been slamming had been slamming had been slamming had been slamming had been slamming had been slamming
Tương Lai will slam will slam will slam will slam will slam will slam
TL Tiếp Diễn will be slamming will be slamming will be slamming will be slamming will be slamming will be slamming
Tương Lai hoàn thành will have slammed will have slammed will have slammed will have slammed will have slammed will have slammed
TL HT Tiếp Diễn will have been slamming will have been slamming will have been slamming will have been slamming will have been slamming will have been slamming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would slam would slam would slam would slam would slam would slam
Conditional Perfect would have slammed would have slammed would have slammed would have slammed would have slammed would have slammed
Conditional Present Progressive would be slamming would be slamming would be slamming would be slamming would be slamming would be slamming
Conditional Perfect Progressive would have been slamming would have been slamming would have been slamming would have been slamming would have been slamming would have been slamming
Present Subjunctive slam slam slam slam slam slam
Past Subjunctive slammed slammed slammed slammed slammed slammed
Past Perfect Subjunctive had slammed had slammed had slammed had slammed had slammed had slammed
Imperative slam Let′s slam slam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. do older women like younger men.

Nên đọc
dating in late 20s
Back to top button