Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Carve

Cách chia động từ carve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ carve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CARVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to carve carving carved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn carve carve carves carve carve carve
Hiện tại tiếp diễn am carving are carving is carving are carving are carving are carving
Quá khứ đơn carved carved carved carved carved carved
Quá khứ tiếp diễn was carving were carving was carving were carving were carving were carving
Hiện tại hoàn thành have carved have carved has carved have carved have carved have carved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been carving have been carving has been carving have been carving have been carving have been carving
Quá khứ hoàn thành had carved had carved had carved had carved had carved had carved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been carving had been carving had been carving had been carving had been carving had been carving
Tương Lai will carve will carve will carve will carve will carve will carve
TL Tiếp Diễn will be carving will be carving will be carving will be carving will be carving will be carving
Tương Lai hoàn thành will have carved will have carved will have carved will have carved will have carved will have carved
TL HT Tiếp Diễn will have been carving will have been carving will have been carving will have been carving will have been carving will have been carving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would carve would carve would carve would carve would carve would carve
Conditional Perfect would have carved would have carved would have carved would have carved would have carved would have carved
Conditional Present Progressive would be carving would be carving would be carving would be carving would be carving would be carving
Conditional Perfect Progressive would have been carving would have been carving would have been carving would have been carving would have been carving would have been carving
Present Subjunctive carve carve carve carve carve carve
Past Subjunctive carved carved carved carved carved carved
Past Perfect Subjunctive had carved had carved had carved had carved had carved had carved
Imperative carve Let′s carve carve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button