Try

Cách chia động từ try rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ try ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to try trying tried
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn try try tries try try try
Hiện tại tiếp diễn am trying are trying is trying are trying are trying are trying
Quá khứ đơn tried tried tried tried tried tried
Quá khứ tiếp diễn was trying were trying was trying were trying were trying were trying
Hiện tại hoàn thành have tried have tried has tried have tried have tried have tried
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trying have been trying has been trying have been trying have been trying have been trying
Quá khứ hoàn thành had tried had tried had tried had tried had tried had tried
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trying had been trying had been trying had been trying had been trying had been trying
Tương Lai will try will try will try will try will try will try
TL Tiếp Diễn will be trying will be trying will be trying will be trying will be trying will be trying
Tương Lai hoàn thành will have tried will have tried will have tried will have tried will have tried will have tried
TL HT Tiếp Diễn will have been trying will have been trying will have been trying will have been trying will have been trying will have been trying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would try would try would try would try would try would try
Conditional Perfect would have tried would have tried would have tried would have tried would have tried would have tried
Conditional Present Progressive would be trying would be trying would be trying would be trying would be trying would be trying
Conditional Perfect Progressive would have been trying would have been trying would have been trying would have been trying would have been trying would have been trying
Present Subjunctive try try try try try try
Past Subjunctive tried tried tried tried tried tried
Past Perfect Subjunctive had tried had tried had tried had tried had tried had tried
Imperative try Let′s try try

4 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button