Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Catch

Cách chia động từ catch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ catch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CATCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to catch catching caught
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn catch catch catches catch catch catch
Hiện tại tiếp diễn am catching are catching is catching are catching are catching are catching
Quá khứ đơn caught caught caught caught caught caught
Quá khứ tiếp diễn was catching were catching was catching were catching were catching were catching
Hiện tại hoàn thành have caught have caught has caught have caught have caught have caught
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been catching have been catching has been catching have been catching have been catching have been catching
Quá khứ hoàn thành had caught had caught had caught had caught had caught had caught
QK hoàn thành Tiếp diễn had been catching had been catching had been catching had been catching had been catching had been catching
Tương Lai will catch will catch will catch will catch will catch will catch
TL Tiếp Diễn will be catching will be catching will be catching will be catching will be catching will be catching
Tương Lai hoàn thành will have caught will have caught will have caught will have caught will have caught will have caught
TL HT Tiếp Diễn will have been catching will have been catching will have been catching will have been catching will have been catching will have been catching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would catch would catch would catch would catch would catch would catch
Conditional Perfect would have caught would have caught would have caught would have caught would have caught would have caught
Conditional Present Progressive would be catching would be catching would be catching would be catching would be catching would be catching
Conditional Perfect Progressive would have been catching would have been catching would have been catching would have been catching would have been catching would have been catching
Present Subjunctive catch catch catch catch catch catch
Past Subjunctive caught caught caught caught caught caught
Past Perfect Subjunctive had caught had caught had caught had caught had caught had caught
Imperative catch Let′s catch catch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button