Categorize

Cách chia động từ categorize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ categorize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CATEGORIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to categorize categorizing categorized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn categorize categorize categorizes categorize categorize categorize
Hiện tại tiếp diễn am categorizing are categorizing is categorizing are categorizing are categorizing are categorizing
Quá khứ đơn categorized categorized categorized categorized categorized categorized
Quá khứ tiếp diễn was categorizing were categorizing was categorizing were categorizing were categorizing were categorizing
Hiện tại hoàn thành have categorized have categorized has categorized have categorized have categorized have categorized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been categorizing have been categorizing has been categorizing have been categorizing have been categorizing have been categorizing
Quá khứ hoàn thành had categorized had categorized had categorized had categorized had categorized had categorized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been categorizing had been categorizing had been categorizing had been categorizing had been categorizing had been categorizing
Tương Lai will categorize will categorize will categorize will categorize will categorize will categorize
TL Tiếp Diễn will be categorizing will be categorizing will be categorizing will be categorizing will be categorizing will be categorizing
Tương Lai hoàn thành will have categorized will have categorized will have categorized will have categorized will have categorized will have categorized
TL HT Tiếp Diễn will have been categorizing will have been categorizing will have been categorizing will have been categorizing will have been categorizing will have been categorizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would categorize would categorize would categorize would categorize would categorize would categorize
Conditional Perfect would have categorized would have categorized would have categorized would have categorized would have categorized would have categorized
Conditional Present Progressive would be categorizing would be categorizing would be categorizing would be categorizing would be categorizing would be categorizing
Conditional Perfect Progressive would have been categorizing would have been categorizing would have been categorizing would have been categorizing would have been categorizing would have been categorizing
Present Subjunctive categorize categorize categorize categorize categorize categorize
Past Subjunctive categorized categorized categorized categorized categorized categorized
Past Perfect Subjunctive had categorized had categorized had categorized had categorized had categorized had categorized
Imperative categorize Let′s categorize categorize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is natalia dyer dating.

Nên đọc
Close
Back to top button