Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Boost

Cách chia động từ boost rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ boost ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOOST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to boost boosting boosted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn boost boost boosts boost boost boost
Hiện tại tiếp diễn am boosting are boosting is boosting are boosting are boosting are boosting
Quá khứ đơn boosted boosted boosted boosted boosted boosted
Quá khứ tiếp diễn was boosting were boosting was boosting were boosting were boosting were boosting
Hiện tại hoàn thành have boosted have boosted has boosted have boosted have boosted have boosted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been boosting have been boosting has been boosting have been boosting have been boosting have been boosting
Quá khứ hoàn thành had boosted had boosted had boosted had boosted had boosted had boosted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been boosting had been boosting had been boosting had been boosting had been boosting had been boosting
Tương Lai will boost will boost will boost will boost will boost will boost
TL Tiếp Diễn will be boosting will be boosting will be boosting will be boosting will be boosting will be boosting
Tương Lai hoàn thành will have boosted will have boosted will have boosted will have boosted will have boosted will have boosted
TL HT Tiếp Diễn will have been boosting will have been boosting will have been boosting will have been boosting will have been boosting will have been boosting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would boost would boost would boost would boost would boost would boost
Conditional Perfect would have boosted would have boosted would have boosted would have boosted would have boosted would have boosted
Conditional Present Progressive would be boosting would be boosting would be boosting would be boosting would be boosting would be boosting
Conditional Perfect Progressive would have been boosting would have been boosting would have been boosting would have been boosting would have been boosting would have been boosting
Present Subjunctive boost boost boost boost boost boost
Past Subjunctive boosted boosted boosted boosted boosted boosted
Past Perfect Subjunctive had boosted had boosted had boosted had boosted had boosted had boosted
Imperative boost Let′s boost boost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button