Cauterize

Cách chia động từ cauterize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cauterize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CAUTERIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cauterize cauterizing cauterized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cauterize cauterize cauterizes cauterize cauterize cauterize
Hiện tại tiếp diễn am cauterizing are cauterizing is cauterizing are cauterizing are cauterizing are cauterizing
Quá khứ đơn cauterized cauterized cauterized cauterized cauterized cauterized
Quá khứ tiếp diễn was cauterizing were cauterizing was cauterizing were cauterizing were cauterizing were cauterizing
Hiện tại hoàn thành have cauterized have cauterized has cauterized have cauterized have cauterized have cauterized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cauterizing have been cauterizing has been cauterizing have been cauterizing have been cauterizing have been cauterizing
Quá khứ hoàn thành had cauterized had cauterized had cauterized had cauterized had cauterized had cauterized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cauterizing had been cauterizing had been cauterizing had been cauterizing had been cauterizing had been cauterizing
Tương Lai will cauterize will cauterize will cauterize will cauterize will cauterize will cauterize
TL Tiếp Diễn will be cauterizing will be cauterizing will be cauterizing will be cauterizing will be cauterizing will be cauterizing
Tương Lai hoàn thành will have cauterized will have cauterized will have cauterized will have cauterized will have cauterized will have cauterized
TL HT Tiếp Diễn will have been cauterizing will have been cauterizing will have been cauterizing will have been cauterizing will have been cauterizing will have been cauterizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cauterize would cauterize would cauterize would cauterize would cauterize would cauterize
Conditional Perfect would have cauterized would have cauterized would have cauterized would have cauterized would have cauterized would have cauterized
Conditional Present Progressive would be cauterizing would be cauterizing would be cauterizing would be cauterizing would be cauterizing would be cauterizing
Conditional Perfect Progressive would have been cauterizing would have been cauterizing would have been cauterizing would have been cauterizing would have been cauterizing would have been cauterizing
Present Subjunctive cauterize cauterize cauterize cauterize cauterize cauterize
Past Subjunctive cauterized cauterized cauterized cauterized cauterized cauterized
Past Perfect Subjunctive had cauterized had cauterized had cauterized had cauterized had cauterized had cauterized
Imperative cauterize Let′s cauterize cauterize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who angelina jolie dating.

Nên đọc
Close
Back to top button