Correct

Cách chia động từ correct rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ correct ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CORRECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to correct correcting corrected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn correct correct corrects correct correct correct
Hiện tại tiếp diễn am correcting are correcting is correcting are correcting are correcting are correcting
Quá khứ đơn corrected corrected corrected corrected corrected corrected
Quá khứ tiếp diễn was correcting were correcting was correcting were correcting were correcting were correcting
Hiện tại hoàn thành have corrected have corrected has corrected have corrected have corrected have corrected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been correcting have been correcting has been correcting have been correcting have been correcting have been correcting
Quá khứ hoàn thành had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been correcting had been correcting had been correcting had been correcting had been correcting had been correcting
Tương Lai will correct will correct will correct will correct will correct will correct
TL Tiếp Diễn will be correcting will be correcting will be correcting will be correcting will be correcting will be correcting
Tương Lai hoàn thành will have corrected will have corrected will have corrected will have corrected will have corrected will have corrected
TL HT Tiếp Diễn will have been correcting will have been correcting will have been correcting will have been correcting will have been correcting will have been correcting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would correct would correct would correct would correct would correct would correct
Conditional Perfect would have corrected would have corrected would have corrected would have corrected would have corrected would have corrected
Conditional Present Progressive would be correcting would be correcting would be correcting would be correcting would be correcting would be correcting
Conditional Perfect Progressive would have been correcting would have been correcting would have been correcting would have been correcting would have been correcting would have been correcting
Present Subjunctive correct correct correct correct correct correct
Past Subjunctive corrected corrected corrected corrected corrected corrected
Past Perfect Subjunctive had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected had corrected
Imperative correct Let′s correct correct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button