Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Graduate

Cách chia động từ graduate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ graduate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRADUATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to graduate graduating graduated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn graduate graduate graduates graduate graduate graduate
Hiện tại tiếp diễn am graduating are graduating is graduating are graduating are graduating are graduating
Quá khứ đơn graduated graduated graduated graduated graduated graduated
Quá khứ tiếp diễn was graduating were graduating was graduating were graduating were graduating were graduating
Hiện tại hoàn thành have graduated have graduated has graduated have graduated have graduated have graduated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been graduating have been graduating has been graduating have been graduating have been graduating have been graduating
Quá khứ hoàn thành had graduated had graduated had graduated had graduated had graduated had graduated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been graduating had been graduating had been graduating had been graduating had been graduating had been graduating
Tương Lai will graduate will graduate will graduate will graduate will graduate will graduate
TL Tiếp Diễn will be graduating will be graduating will be graduating will be graduating will be graduating will be graduating
Tương Lai hoàn thành will have graduated will have graduated will have graduated will have graduated will have graduated will have graduated
TL HT Tiếp Diễn will have been graduating will have been graduating will have been graduating will have been graduating will have been graduating will have been graduating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would graduate would graduate would graduate would graduate would graduate would graduate
Conditional Perfect would have graduated would have graduated would have graduated would have graduated would have graduated would have graduated
Conditional Present Progressive would be graduating would be graduating would be graduating would be graduating would be graduating would be graduating
Conditional Perfect Progressive would have been graduating would have been graduating would have been graduating would have been graduating would have been graduating would have been graduating
Present Subjunctive graduate graduate graduate graduate graduate graduate
Past Subjunctive graduated graduated graduated graduated graduated graduated
Past Perfect Subjunctive had graduated had graduated had graduated had graduated had graduated had graduated
Imperative graduate Let′s graduate graduate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/hookup-xxx/.

Nên đọc
Close
Back to top button