Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Counteract

Cách chia động từ counteract rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ counteract ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COUNTERACT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to counteract counteracting counteracted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn counteract counteract counteracts counteract counteract counteract
Hiện tại tiếp diễn am counteracting are counteracting is counteracting are counteracting are counteracting are counteracting
Quá khứ đơn counteracted counteracted counteracted counteracted counteracted counteracted
Quá khứ tiếp diễn was counteracting were counteracting was counteracting were counteracting were counteracting were counteracting
Hiện tại hoàn thành have counteracted have counteracted has counteracted have counteracted have counteracted have counteracted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been counteracting have been counteracting has been counteracting have been counteracting have been counteracting have been counteracting
Quá khứ hoàn thành had counteracted had counteracted had counteracted had counteracted had counteracted had counteracted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been counteracting had been counteracting had been counteracting had been counteracting had been counteracting had been counteracting
Tương Lai will counteract will counteract will counteract will counteract will counteract will counteract
TL Tiếp Diễn will be counteracting will be counteracting will be counteracting will be counteracting will be counteracting will be counteracting
Tương Lai hoàn thành will have counteracted will have counteracted will have counteracted will have counteracted will have counteracted will have counteracted
TL HT Tiếp Diễn will have been counteracting will have been counteracting will have been counteracting will have been counteracting will have been counteracting will have been counteracting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would counteract would counteract would counteract would counteract would counteract would counteract
Conditional Perfect would have counteracted would have counteracted would have counteracted would have counteracted would have counteracted would have counteracted
Conditional Present Progressive would be counteracting would be counteracting would be counteracting would be counteracting would be counteracting would be counteracting
Conditional Perfect Progressive would have been counteracting would have been counteracting would have been counteracting would have been counteracting would have been counteracting would have been counteracting
Present Subjunctive counteract counteract counteract counteract counteract counteract
Past Subjunctive counteracted counteracted counteracted counteracted counteracted counteracted
Past Perfect Subjunctive had counteracted had counteracted had counteracted had counteracted had counteracted had counteracted
Imperative counteract Let′s counteract counteract

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button