Chain

Cách chia động từ chain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chain chaining chained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chain chain chains chain chain chain
Hiện tại tiếp diễn am chaining are chaining is chaining are chaining are chaining are chaining
Quá khứ đơn chained chained chained chained chained chained
Quá khứ tiếp diễn was chaining were chaining was chaining were chaining were chaining were chaining
Hiện tại hoàn thành have chained have chained has chained have chained have chained have chained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chaining have been chaining has been chaining have been chaining have been chaining have been chaining
Quá khứ hoàn thành had chained had chained had chained had chained had chained had chained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chaining had been chaining had been chaining had been chaining had been chaining had been chaining
Tương Lai will chain will chain will chain will chain will chain will chain
TL Tiếp Diễn will be chaining will be chaining will be chaining will be chaining will be chaining will be chaining
Tương Lai hoàn thành will have chained will have chained will have chained will have chained will have chained will have chained
TL HT Tiếp Diễn will have been chaining will have been chaining will have been chaining will have been chaining will have been chaining will have been chaining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chain would chain would chain would chain would chain would chain
Conditional Perfect would have chained would have chained would have chained would have chained would have chained would have chained
Conditional Present Progressive would be chaining would be chaining would be chaining would be chaining would be chaining would be chaining
Conditional Perfect Progressive would have been chaining would have been chaining would have been chaining would have been chaining would have been chaining would have been chaining
Present Subjunctive chain chain chain chain chain chain
Past Subjunctive chained chained chained chained chained chained
Past Perfect Subjunctive had chained had chained had chained had chained had chained had chained
Imperative chain Let′s chain chain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-websites-for-people-with-herpes/.

Nên đọc
Close
Back to top button