Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Illuminate

Cách chia động từ illuminate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ illuminate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ILLUMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to illuminate illuminating illuminated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn illuminate illuminate illuminates illuminate illuminate illuminate
Hiện tại tiếp diễn am illuminating are illuminating is illuminating are illuminating are illuminating are illuminating
Quá khứ đơn illuminated illuminated illuminated illuminated illuminated illuminated
Quá khứ tiếp diễn was illuminating were illuminating was illuminating were illuminating were illuminating were illuminating
Hiện tại hoàn thành have illuminated have illuminated has illuminated have illuminated have illuminated have illuminated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been illuminating have been illuminating has been illuminating have been illuminating have been illuminating have been illuminating
Quá khứ hoàn thành had illuminated had illuminated had illuminated had illuminated had illuminated had illuminated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been illuminating had been illuminating had been illuminating had been illuminating had been illuminating had been illuminating
Tương Lai will illuminate will illuminate will illuminate will illuminate will illuminate will illuminate
TL Tiếp Diễn will be illuminating will be illuminating will be illuminating will be illuminating will be illuminating will be illuminating
Tương Lai hoàn thành will have illuminated will have illuminated will have illuminated will have illuminated will have illuminated will have illuminated
TL HT Tiếp Diễn will have been illuminating will have been illuminating will have been illuminating will have been illuminating will have been illuminating will have been illuminating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would illuminate would illuminate would illuminate would illuminate would illuminate would illuminate
Conditional Perfect would have illuminated would have illuminated would have illuminated would have illuminated would have illuminated would have illuminated
Conditional Present Progressive would be illuminating would be illuminating would be illuminating would be illuminating would be illuminating would be illuminating
Conditional Perfect Progressive would have been illuminating would have been illuminating would have been illuminating would have been illuminating would have been illuminating would have been illuminating
Present Subjunctive illuminate illuminate illuminate illuminate illuminate illuminate
Past Subjunctive illuminated illuminated illuminated illuminated illuminated illuminated
Past Perfect Subjunctive had illuminated had illuminated had illuminated had illuminated had illuminated had illuminated
Imperative illuminate Let′s illuminate illuminate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button