Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Charge

Cách chia động từ charge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ charge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHARGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to charge charging charged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn charge charge charges charge charge charge
Hiện tại tiếp diễn am charging are charging is charging are charging are charging are charging
Quá khứ đơn charged charged charged charged charged charged
Quá khứ tiếp diễn was charging were charging was charging were charging were charging were charging
Hiện tại hoàn thành have charged have charged has charged have charged have charged have charged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been charging have been charging has been charging have been charging have been charging have been charging
Quá khứ hoàn thành had charged had charged had charged had charged had charged had charged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been charging had been charging had been charging had been charging had been charging had been charging
Tương Lai will charge will charge will charge will charge will charge will charge
TL Tiếp Diễn will be charging will be charging will be charging will be charging will be charging will be charging
Tương Lai hoàn thành will have charged will have charged will have charged will have charged will have charged will have charged
TL HT Tiếp Diễn will have been charging will have been charging will have been charging will have been charging will have been charging will have been charging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would charge would charge would charge would charge would charge would charge
Conditional Perfect would have charged would have charged would have charged would have charged would have charged would have charged
Conditional Present Progressive would be charging would be charging would be charging would be charging would be charging would be charging
Conditional Perfect Progressive would have been charging would have been charging would have been charging would have been charging would have been charging would have been charging
Present Subjunctive charge charge charge charge charge charge
Past Subjunctive charged charged charged charged charged charged
Past Perfect Subjunctive had charged had charged had charged had charged had charged had charged
Imperative charge Let′s charge charge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. granny free dating.

Nên đọc
Close
Back to top button