Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Circle

Cách chia động từ circle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ circle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CIRCLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to circle circling circled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn circle circle circles circle circle circle
Hiện tại tiếp diễn am circling are circling is circling are circling are circling are circling
Quá khứ đơn circled circled circled circled circled circled
Quá khứ tiếp diễn was circling were circling was circling were circling were circling were circling
Hiện tại hoàn thành have circled have circled has circled have circled have circled have circled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been circling have been circling has been circling have been circling have been circling have been circling
Quá khứ hoàn thành had circled had circled had circled had circled had circled had circled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been circling had been circling had been circling had been circling had been circling had been circling
Tương Lai will circle will circle will circle will circle will circle will circle
TL Tiếp Diễn will be circling will be circling will be circling will be circling will be circling will be circling
Tương Lai hoàn thành will have circled will have circled will have circled will have circled will have circled will have circled
TL HT Tiếp Diễn will have been circling will have been circling will have been circling will have been circling will have been circling will have been circling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would circle would circle would circle would circle would circle would circle
Conditional Perfect would have circled would have circled would have circled would have circled would have circled would have circled
Conditional Present Progressive would be circling would be circling would be circling would be circling would be circling would be circling
Conditional Perfect Progressive would have been circling would have been circling would have been circling would have been circling would have been circling would have been circling
Present Subjunctive circle circle circle circle circle circle
Past Subjunctive circled circled circled circled circled circled
Past Perfect Subjunctive had circled had circled had circled had circled had circled had circled
Imperative circle Let′s circle circle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button