Ring

Cách chia động từ ring rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ ring ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to ring ringing rung
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn ring ring rings ring ring ring
Hiện tại tiếp diễn am ringing are ringing is ringing are ringing are ringing are ringing
Quá khứ đơn rang rang rang rang rang rang
Quá khứ tiếp diễn was ringing were ringing was ringing were ringing were ringing were ringing
Hiện tại hoàn thành have rung have rung has rung have rung have rung have rung
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ringing have been ringing has been ringing have been ringing have been ringing have been ringing
Quá khứ hoàn thành had rung had rung had rung had rung had rung had rung
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ringing had been ringing had been ringing had been ringing had been ringing had been ringing
Tương Lai will ring will ring will ring will ring will ring will ring
TL Tiếp Diễn will be ringing will be ringing will be ringing will be ringing will be ringing will be ringing
Tương Lai hoàn thành will have rung will have rung will have rung will have rung will have rung will have rung
TL HT Tiếp Diễn will have been ringing will have been ringing will have been ringing will have been ringing will have been ringing will have been ringing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would ring would ring would ring would ring would ring would ring
Conditional Perfect would have rung would have rung would have rung would have rung would have rung would have rung
Conditional Present Progressive would be ringing would be ringing would be ringing would be ringing would be ringing would be ringing
Conditional Perfect Progressive would have been ringing would have been ringing would have been ringing would have been ringing would have been ringing would have been ringing
Present Subjunctive ring ring ring ring ring ring
Past Subjunctive rang rang rang rang rang rang
Past Perfect Subjunctive had rung had rung had rung had rung had rung had rung
Imperative ring Let′s ring ring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button