Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Climb

Cách chia động từ climb rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ climb ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLIMB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to climb climbing climbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn climb climb climbs climb climb climb
Hiện tại tiếp diễn am climbing are climbing is climbing are climbing are climbing are climbing
Quá khứ đơn climbed climbed climbed climbed climbed climbed
Quá khứ tiếp diễn was climbing were climbing was climbing were climbing were climbing were climbing
Hiện tại hoàn thành have climbed have climbed has climbed have climbed have climbed have climbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been climbing have been climbing has been climbing have been climbing have been climbing have been climbing
Quá khứ hoàn thành had climbed had climbed had climbed had climbed had climbed had climbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been climbing had been climbing had been climbing had been climbing had been climbing had been climbing
Tương Lai will climb will climb will climb will climb will climb will climb
TL Tiếp Diễn will be climbing will be climbing will be climbing will be climbing will be climbing will be climbing
Tương Lai hoàn thành will have climbed will have climbed will have climbed will have climbed will have climbed will have climbed
TL HT Tiếp Diễn will have been climbing will have been climbing will have been climbing will have been climbing will have been climbing will have been climbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would climb would climb would climb would climb would climb would climb
Conditional Perfect would have climbed would have climbed would have climbed would have climbed would have climbed would have climbed
Conditional Present Progressive would be climbing would be climbing would be climbing would be climbing would be climbing would be climbing
Conditional Perfect Progressive would have been climbing would have been climbing would have been climbing would have been climbing would have been climbing would have been climbing
Present Subjunctive climb climb climb climb climb climb
Past Subjunctive climbed climbed climbed climbed climbed climbed
Past Perfect Subjunctive had climbed had climbed had climbed had climbed had climbed had climbed
Imperative climb Let′s climb climb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button