Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fell

Cách chia động từ fell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fell ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fell felling felled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fell fell fells fell fell fell
Hiện tại tiếp diễn am felling are felling is felling are felling are felling are felling
Quá khứ đơn felled felled felled felled felled felled
Quá khứ tiếp diễn was felling were felling was felling were felling were felling were felling
Hiện tại hoàn thành have felled have felled has felled have felled have felled have felled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been felling have been felling has been felling have been felling have been felling have been felling
Quá khứ hoàn thành had felled had felled had felled had felled had felled had felled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been felling had been felling had been felling had been felling had been felling had been felling
Tương Lai will fell will fell will fell will fell will fell will fell
TL Tiếp Diễn will be felling will be felling will be felling will be felling will be felling will be felling
Tương Lai hoàn thành will have felled will have felled will have felled will have felled will have felled will have felled
TL HT Tiếp Diễn will have been felling will have been felling will have been felling will have been felling will have been felling will have been felling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fell would fell would fell would fell would fell would fell
Conditional Perfect would have felled would have felled would have felled would have felled would have felled would have felled
Conditional Present Progressive would be felling would be felling would be felling would be felling would be felling would be felling
Conditional Perfect Progressive would have been felling would have been felling would have been felling would have been felling would have been felling would have been felling
Present Subjunctive fell fell fell fell fell fell
Past Subjunctive felled felled felled felled felled felled
Past Perfect Subjunctive had felled had felled had felled had felled had felled had felled
Imperative fell Let′s fell fell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button