Proclaim

Cách chia động từ proclaim rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ proclaim ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROCLAIM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to proclaim proclaiming proclaimed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn proclaim proclaim proclaims proclaim proclaim proclaim
Hiện tại tiếp diễn am proclaiming are proclaiming is proclaiming are proclaiming are proclaiming are proclaiming
Quá khứ đơn proclaimed proclaimed proclaimed proclaimed proclaimed proclaimed
Quá khứ tiếp diễn was proclaiming were proclaiming was proclaiming were proclaiming were proclaiming were proclaiming
Hiện tại hoàn thành have proclaimed have proclaimed has proclaimed have proclaimed have proclaimed have proclaimed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been proclaiming have been proclaiming has been proclaiming have been proclaiming have been proclaiming have been proclaiming
Quá khứ hoàn thành had proclaimed had proclaimed had proclaimed had proclaimed had proclaimed had proclaimed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been proclaiming had been proclaiming had been proclaiming had been proclaiming had been proclaiming had been proclaiming
Tương Lai will proclaim will proclaim will proclaim will proclaim will proclaim will proclaim
TL Tiếp Diễn will be proclaiming will be proclaiming will be proclaiming will be proclaiming will be proclaiming will be proclaiming
Tương Lai hoàn thành will have proclaimed will have proclaimed will have proclaimed will have proclaimed will have proclaimed will have proclaimed
TL HT Tiếp Diễn will have been proclaiming will have been proclaiming will have been proclaiming will have been proclaiming will have been proclaiming will have been proclaiming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would proclaim would proclaim would proclaim would proclaim would proclaim would proclaim
Conditional Perfect would have proclaimed would have proclaimed would have proclaimed would have proclaimed would have proclaimed would have proclaimed
Conditional Present Progressive would be proclaiming would be proclaiming would be proclaiming would be proclaiming would be proclaiming would be proclaiming
Conditional Perfect Progressive would have been proclaiming would have been proclaiming would have been proclaiming would have been proclaiming would have been proclaiming would have been proclaiming
Present Subjunctive proclaim proclaim proclaim proclaim proclaim proclaim
Past Subjunctive proclaimed proclaimed proclaimed proclaimed proclaimed proclaimed
Past Perfect Subjunctive had proclaimed had proclaimed had proclaimed had proclaimed had proclaimed had proclaimed
Imperative proclaim Let′s proclaim proclaim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/matchmaker-in-hebrew/.

Nên đọc
Close
Back to top button