Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cling

Cách chia động từ cling rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cling ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cling clinging clung
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cling cling clings cling cling cling
Hiện tại tiếp diễn am clinging are clinging is clinging are clinging are clinging are clinging
Quá khứ đơn clung clung clung clung clung clung
Quá khứ tiếp diễn was clinging were clinging was clinging were clinging were clinging were clinging
Hiện tại hoàn thành have clung have clung has clung have clung have clung have clung
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clinging have been clinging has been clinging have been clinging have been clinging have been clinging
Quá khứ hoàn thành had clung had clung had clung had clung had clung had clung
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clinging had been clinging had been clinging had been clinging had been clinging had been clinging
Tương Lai will cling will cling will cling will cling will cling will cling
TL Tiếp Diễn will be clinging will be clinging will be clinging will be clinging will be clinging will be clinging
Tương Lai hoàn thành will have clung will have clung will have clung will have clung will have clung will have clung
TL HT Tiếp Diễn will have been clinging will have been clinging will have been clinging will have been clinging will have been clinging will have been clinging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cling would cling would cling would cling would cling would cling
Conditional Perfect would have clung would have clung would have clung would have clung would have clung would have clung
Conditional Present Progressive would be clinging would be clinging would be clinging would be clinging would be clinging would be clinging
Conditional Perfect Progressive would have been clinging would have been clinging would have been clinging would have been clinging would have been clinging would have been clinging
Present Subjunctive cling cling cling cling cling cling
Past Subjunctive clung clung clung clung clung clung
Past Perfect Subjunctive had clung had clung had clung had clung had clung had clung
Imperative cling Let′s cling cling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button