Train

Cách chia động từ train rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ train ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to train training trained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn train train trains train train train
Hiện tại tiếp diễn am training are training is training are training are training are training
Quá khứ đơn trained trained trained trained trained trained
Quá khứ tiếp diễn was training were training was training were training were training were training
Hiện tại hoàn thành have trained have trained has trained have trained have trained have trained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been training have been training has been training have been training have been training have been training
Quá khứ hoàn thành had trained had trained had trained had trained had trained had trained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been training had been training had been training had been training had been training had been training
Tương Lai will train will train will train will train will train will train
TL Tiếp Diễn will be training will be training will be training will be training will be training will be training
Tương Lai hoàn thành will have trained will have trained will have trained will have trained will have trained will have trained
TL HT Tiếp Diễn will have been training will have been training will have been training will have been training will have been training will have been training
Điều Kiện Cách Hiện Tại would train would train would train would train would train would train
Conditional Perfect would have trained would have trained would have trained would have trained would have trained would have trained
Conditional Present Progressive would be training would be training would be training would be training would be training would be training
Conditional Perfect Progressive would have been training would have been training would have been training would have been training would have been training would have been training
Present Subjunctive train train train train train train
Past Subjunctive trained trained trained trained trained trained
Past Perfect Subjunctive had trained had trained had trained had trained had trained had trained
Imperative train Let′s train train

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best real dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button