Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Spit

Cách chia động từ spit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spit spiting spitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spit spit spits spit spit spit
Hiện tại tiếp diễn am spiting are spiting is spiting are spiting are spiting are spiting
Quá khứ đơn spitted spitted spitted spitted spitted spitted
Quá khứ tiếp diễn was spiting were spiting was spiting were spiting were spiting were spiting
Hiện tại hoàn thành have spitted have spitted has spitted have spitted have spitted have spitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spiting have been spiting has been spiting have been spiting have been spiting have been spiting
Quá khứ hoàn thành had spitted had spitted had spitted had spitted had spitted had spitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spiting had been spiting had been spiting had been spiting had been spiting had been spiting
Tương Lai will spit will spit will spit will spit will spit will spit
TL Tiếp Diễn will be spiting will be spiting will be spiting will be spiting will be spiting will be spiting
Tương Lai hoàn thành will have spitted will have spitted will have spitted will have spitted will have spitted will have spitted
TL HT Tiếp Diễn will have been spiting will have been spiting will have been spiting will have been spiting will have been spiting will have been spiting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spit would spit would spit would spit would spit would spit
Conditional Perfect would have spitted would have spitted would have spitted would have spitted would have spitted would have spitted
Conditional Present Progressive would be spiting would be spiting would be spiting would be spiting would be spiting would be spiting
Conditional Perfect Progressive would have been spiting would have been spiting would have been spiting would have been spiting would have been spiting would have been spiting
Present Subjunctive spit spit spit spit spit spit
Past Subjunctive spitted spitted spitted spitted spitted spitted
Past Perfect Subjunctive had spitted had spitted had spitted had spitted had spitted had spitted
Imperative spit Let′s spit spit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button