Clip

Cách chia động từ clip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clip clipping clipped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clip clip clips clip clip clip
Hiện tại tiếp diễn am clipping are clipping is clipping are clipping are clipping are clipping
Quá khứ đơn clipped clipped clipped clipped clipped clipped
Quá khứ tiếp diễn was clipping were clipping was clipping were clipping were clipping were clipping
Hiện tại hoàn thành have clipped have clipped has clipped have clipped have clipped have clipped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clipping have been clipping has been clipping have been clipping have been clipping have been clipping
Quá khứ hoàn thành had clipped had clipped had clipped had clipped had clipped had clipped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clipping had been clipping had been clipping had been clipping had been clipping had been clipping
Tương Lai will clip will clip will clip will clip will clip will clip
TL Tiếp Diễn will be clipping will be clipping will be clipping will be clipping will be clipping will be clipping
Tương Lai hoàn thành will have clipped will have clipped will have clipped will have clipped will have clipped will have clipped
TL HT Tiếp Diễn will have been clipping will have been clipping will have been clipping will have been clipping will have been clipping will have been clipping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clip would clip would clip would clip would clip would clip
Conditional Perfect would have clipped would have clipped would have clipped would have clipped would have clipped would have clipped
Conditional Present Progressive would be clipping would be clipping would be clipping would be clipping would be clipping would be clipping
Conditional Perfect Progressive would have been clipping would have been clipping would have been clipping would have been clipping would have been clipping would have been clipping
Present Subjunctive clip clip clip clip clip clip
Past Subjunctive clipped clipped clipped clipped clipped clipped
Past Perfect Subjunctive had clipped had clipped had clipped had clipped had clipped had clipped
Imperative clip Let′s clip clip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button