Move

Cách chia động từ move rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ move ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MOVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to move moving moved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn move move moves move move move
Hiện tại tiếp diễn am moving are moving is moving are moving are moving are moving
Quá khứ đơn moved moved moved moved moved moved
Quá khứ tiếp diễn was moving were moving was moving were moving were moving were moving
Hiện tại hoàn thành have moved have moved has moved have moved have moved have moved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been moving have been moving has been moving have been moving have been moving have been moving
Quá khứ hoàn thành had moved had moved had moved had moved had moved had moved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been moving had been moving had been moving had been moving had been moving had been moving
Tương Lai will move will move will move will move will move will move
TL Tiếp Diễn will be moving will be moving will be moving will be moving will be moving will be moving
Tương Lai hoàn thành will have moved will have moved will have moved will have moved will have moved will have moved
TL HT Tiếp Diễn will have been moving will have been moving will have been moving will have been moving will have been moving will have been moving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would move would move would move would move would move would move
Conditional Perfect would have moved would have moved would have moved would have moved would have moved would have moved
Conditional Present Progressive would be moving would be moving would be moving would be moving would be moving would be moving
Conditional Perfect Progressive would have been moving would have been moving would have been moving would have been moving would have been moving would have been moving
Present Subjunctive move move move move move move
Past Subjunctive moved moved moved moved moved moved
Past Perfect Subjunctive had moved had moved had moved had moved had moved had moved
Imperative move Let′s move move

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/single-working-mom/.

Nên đọc
Close
Back to top button