Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rate

Cách chia động từ rate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rate rating rated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rate rate rates rate rate rate
Hiện tại tiếp diễn am rating are rating is rating are rating are rating are rating
Quá khứ đơn rated rated rated rated rated rated
Quá khứ tiếp diễn was rating were rating was rating were rating were rating were rating
Hiện tại hoàn thành have rated have rated has rated have rated have rated have rated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been rating have been rating has been rating have been rating have been rating have been rating
Quá khứ hoàn thành had rated had rated had rated had rated had rated had rated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been rating had been rating had been rating had been rating had been rating had been rating
Tương Lai will rate will rate will rate will rate will rate will rate
TL Tiếp Diễn will be rating will be rating will be rating will be rating will be rating will be rating
Tương Lai hoàn thành will have rated will have rated will have rated will have rated will have rated will have rated
TL HT Tiếp Diễn will have been rating will have been rating will have been rating will have been rating will have been rating will have been rating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rate would rate would rate would rate would rate would rate
Conditional Perfect would have rated would have rated would have rated would have rated would have rated would have rated
Conditional Present Progressive would be rating would be rating would be rating would be rating would be rating would be rating
Conditional Perfect Progressive would have been rating would have been rating would have been rating would have been rating would have been rating would have been rating
Present Subjunctive rate rate rate rate rate rate
Past Subjunctive rated rated rated rated rated rated
Past Perfect Subjunctive had rated had rated had rated had rated had rated had rated
Imperative rate Let′s rate rate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/nz-dating-mobile/.

Nên đọc
Close
Back to top button