Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Near

Cách chia động từ near rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ near ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NEAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to near nearing neared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn near near nears near near near
Hiện tại tiếp diễn am nearing are nearing is nearing are nearing are nearing are nearing
Quá khứ đơn neared neared neared neared neared neared
Quá khứ tiếp diễn was nearing were nearing was nearing were nearing were nearing were nearing
Hiện tại hoàn thành have neared have neared has neared have neared have neared have neared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been nearing have been nearing has been nearing have been nearing have been nearing have been nearing
Quá khứ hoàn thành had neared had neared had neared had neared had neared had neared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been nearing had been nearing had been nearing had been nearing had been nearing had been nearing
Tương Lai will near will near will near will near will near will near
TL Tiếp Diễn will be nearing will be nearing will be nearing will be nearing will be nearing will be nearing
Tương Lai hoàn thành will have neared will have neared will have neared will have neared will have neared will have neared
TL HT Tiếp Diễn will have been nearing will have been nearing will have been nearing will have been nearing will have been nearing will have been nearing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would near would near would near would near would near would near
Conditional Perfect would have neared would have neared would have neared would have neared would have neared would have neared
Conditional Present Progressive would be nearing would be nearing would be nearing would be nearing would be nearing would be nearing
Conditional Perfect Progressive would have been nearing would have been nearing would have been nearing would have been nearing would have been nearing would have been nearing
Present Subjunctive near near near near near near
Past Subjunctive neared neared neared neared neared neared
Past Perfect Subjunctive had neared had neared had neared had neared had neared had neared
Imperative near Let′s near near

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. tonight's hookup.

Nên đọc
Close
Back to top button