Conjecture

Cách chia động từ conjecture rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ conjecture ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONJECTURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to conjecture conjecturing conjectured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn conjecture conjecture conjectures conjecture conjecture conjecture
Hiện tại tiếp diễn am conjecturing are conjecturing is conjecturing are conjecturing are conjecturing are conjecturing
Quá khứ đơn conjectured conjectured conjectured conjectured conjectured conjectured
Quá khứ tiếp diễn was conjecturing were conjecturing was conjecturing were conjecturing were conjecturing were conjecturing
Hiện tại hoàn thành have conjectured have conjectured has conjectured have conjectured have conjectured have conjectured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been conjecturing have been conjecturing has been conjecturing have been conjecturing have been conjecturing have been conjecturing
Quá khứ hoàn thành had conjectured had conjectured had conjectured had conjectured had conjectured had conjectured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been conjecturing had been conjecturing had been conjecturing had been conjecturing had been conjecturing had been conjecturing
Tương Lai will conjecture will conjecture will conjecture will conjecture will conjecture will conjecture
TL Tiếp Diễn will be conjecturing will be conjecturing will be conjecturing will be conjecturing will be conjecturing will be conjecturing
Tương Lai hoàn thành will have conjectured will have conjectured will have conjectured will have conjectured will have conjectured will have conjectured
TL HT Tiếp Diễn will have been conjecturing will have been conjecturing will have been conjecturing will have been conjecturing will have been conjecturing will have been conjecturing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would conjecture would conjecture would conjecture would conjecture would conjecture would conjecture
Conditional Perfect would have conjectured would have conjectured would have conjectured would have conjectured would have conjectured would have conjectured
Conditional Present Progressive would be conjecturing would be conjecturing would be conjecturing would be conjecturing would be conjecturing would be conjecturing
Conditional Perfect Progressive would have been conjecturing would have been conjecturing would have been conjecturing would have been conjecturing would have been conjecturing would have been conjecturing
Present Subjunctive conjecture conjecture conjecture conjecture conjecture conjecture
Past Subjunctive conjectured conjectured conjectured conjectured conjectured conjectured
Past Perfect Subjunctive had conjectured had conjectured had conjectured had conjectured had conjectured had conjectured
Imperative conjecture Let′s conjecture conjecture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. nsa meaning dating.

Nên đọc
Close
Back to top button