Compare

Cách chia động từ compare rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ compare ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPARE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to compare comparing compared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn compare compare compares compare compare compare
Hiện tại tiếp diễn am comparing are comparing is comparing are comparing are comparing are comparing
Quá khứ đơn compared compared compared compared compared compared
Quá khứ tiếp diễn was comparing were comparing was comparing were comparing were comparing were comparing
Hiện tại hoàn thành have compared have compared has compared have compared have compared have compared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been comparing have been comparing has been comparing have been comparing have been comparing have been comparing
Quá khứ hoàn thành had compared had compared had compared had compared had compared had compared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been comparing had been comparing had been comparing had been comparing had been comparing had been comparing
Tương Lai will compare will compare will compare will compare will compare will compare
TL Tiếp Diễn will be comparing will be comparing will be comparing will be comparing will be comparing will be comparing
Tương Lai hoàn thành will have compared will have compared will have compared will have compared will have compared will have compared
TL HT Tiếp Diễn will have been comparing will have been comparing will have been comparing will have been comparing will have been comparing will have been comparing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would compare would compare would compare would compare would compare would compare
Conditional Perfect would have compared would have compared would have compared would have compared would have compared would have compared
Conditional Present Progressive would be comparing would be comparing would be comparing would be comparing would be comparing would be comparing
Conditional Perfect Progressive would have been comparing would have been comparing would have been comparing would have been comparing would have been comparing would have been comparing
Present Subjunctive compare compare compare compare compare compare
Past Subjunctive compared compared compared compared compared compared
Past Perfect Subjunctive had compared had compared had compared had compared had compared had compared
Imperative compare Let′s compare compare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button