Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Complain

Cách chia động từ complain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ complain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPLAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to complain complaining complained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn complain complain complains complain complain complain
Hiện tại tiếp diễn am complaining are complaining is complaining are complaining are complaining are complaining
Quá khứ đơn complained complained complained complained complained complained
Quá khứ tiếp diễn was complaining were complaining was complaining were complaining were complaining were complaining
Hiện tại hoàn thành have complained have complained has complained have complained have complained have complained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been complaining have been complaining has been complaining have been complaining have been complaining have been complaining
Quá khứ hoàn thành had complained had complained had complained had complained had complained had complained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been complaining had been complaining had been complaining had been complaining had been complaining had been complaining
Tương Lai will complain will complain will complain will complain will complain will complain
TL Tiếp Diễn will be complaining will be complaining will be complaining will be complaining will be complaining will be complaining
Tương Lai hoàn thành will have complained will have complained will have complained will have complained will have complained will have complained
TL HT Tiếp Diễn will have been complaining will have been complaining will have been complaining will have been complaining will have been complaining will have been complaining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would complain would complain would complain would complain would complain would complain
Conditional Perfect would have complained would have complained would have complained would have complained would have complained would have complained
Conditional Present Progressive would be complaining would be complaining would be complaining would be complaining would be complaining would be complaining
Conditional Perfect Progressive would have been complaining would have been complaining would have been complaining would have been complaining would have been complaining would have been complaining
Present Subjunctive complain complain complain complain complain complain
Past Subjunctive complained complained complained complained complained complained
Past Perfect Subjunctive had complained had complained had complained had complained had complained had complained
Imperative complain Let′s complain complain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button