Conceal

Cách chia động từ conceal rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ conceal ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONCEAL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to conceal concealing concealed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn conceal conceal conceals conceal conceal conceal
Hiện tại tiếp diễn am concealing are concealing is concealing are concealing are concealing are concealing
Quá khứ đơn concealed concealed concealed concealed concealed concealed
Quá khứ tiếp diễn was concealing were concealing was concealing were concealing were concealing were concealing
Hiện tại hoàn thành have concealed have concealed has concealed have concealed have concealed have concealed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been concealing have been concealing has been concealing have been concealing have been concealing have been concealing
Quá khứ hoàn thành had concealed had concealed had concealed had concealed had concealed had concealed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been concealing had been concealing had been concealing had been concealing had been concealing had been concealing
Tương Lai will conceal will conceal will conceal will conceal will conceal will conceal
TL Tiếp Diễn will be concealing will be concealing will be concealing will be concealing will be concealing will be concealing
Tương Lai hoàn thành will have concealed will have concealed will have concealed will have concealed will have concealed will have concealed
TL HT Tiếp Diễn will have been concealing will have been concealing will have been concealing will have been concealing will have been concealing will have been concealing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would conceal would conceal would conceal would conceal would conceal would conceal
Conditional Perfect would have concealed would have concealed would have concealed would have concealed would have concealed would have concealed
Conditional Present Progressive would be concealing would be concealing would be concealing would be concealing would be concealing would be concealing
Conditional Perfect Progressive would have been concealing would have been concealing would have been concealing would have been concealing would have been concealing would have been concealing
Present Subjunctive conceal conceal conceal conceal conceal conceal
Past Subjunctive concealed concealed concealed concealed concealed concealed
Past Perfect Subjunctive had concealed had concealed had concealed had concealed had concealed had concealed
Imperative conceal Let′s conceal conceal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
hiv dating london
Back to top button