Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fume

Cách chia động từ fume rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fume ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FUME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fume fuming fumed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fume fume fumes fume fume fume
Hiện tại tiếp diễn am fuming are fuming is fuming are fuming are fuming are fuming
Quá khứ đơn fumed fumed fumed fumed fumed fumed
Quá khứ tiếp diễn was fuming were fuming was fuming were fuming were fuming were fuming
Hiện tại hoàn thành have fumed have fumed has fumed have fumed have fumed have fumed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fuming have been fuming has been fuming have been fuming have been fuming have been fuming
Quá khứ hoàn thành had fumed had fumed had fumed had fumed had fumed had fumed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fuming had been fuming had been fuming had been fuming had been fuming had been fuming
Tương Lai will fume will fume will fume will fume will fume will fume
TL Tiếp Diễn will be fuming will be fuming will be fuming will be fuming will be fuming will be fuming
Tương Lai hoàn thành will have fumed will have fumed will have fumed will have fumed will have fumed will have fumed
TL HT Tiếp Diễn will have been fuming will have been fuming will have been fuming will have been fuming will have been fuming will have been fuming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fume would fume would fume would fume would fume would fume
Conditional Perfect would have fumed would have fumed would have fumed would have fumed would have fumed would have fumed
Conditional Present Progressive would be fuming would be fuming would be fuming would be fuming would be fuming would be fuming
Conditional Perfect Progressive would have been fuming would have been fuming would have been fuming would have been fuming would have been fuming would have been fuming
Present Subjunctive fume fume fume fume fume fume
Past Subjunctive fumed fumed fumed fumed fumed fumed
Past Perfect Subjunctive had fumed had fumed had fumed had fumed had fumed had fumed
Imperative fume Let′s fume fume

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. china free dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button