Condition

Cách chia động từ condition rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ condition ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONDITION

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to condition conditioning conditioned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn condition condition conditions condition condition condition
Hiện tại tiếp diễn am conditioning are conditioning is conditioning are conditioning are conditioning are conditioning
Quá khứ đơn conditioned conditioned conditioned conditioned conditioned conditioned
Quá khứ tiếp diễn was conditioning were conditioning was conditioning were conditioning were conditioning were conditioning
Hiện tại hoàn thành have conditioned have conditioned has conditioned have conditioned have conditioned have conditioned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been conditioning have been conditioning has been conditioning have been conditioning have been conditioning have been conditioning
Quá khứ hoàn thành had conditioned had conditioned had conditioned had conditioned had conditioned had conditioned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been conditioning had been conditioning had been conditioning had been conditioning had been conditioning had been conditioning
Tương Lai will condition will condition will condition will condition will condition will condition
TL Tiếp Diễn will be conditioning will be conditioning will be conditioning will be conditioning will be conditioning will be conditioning
Tương Lai hoàn thành will have conditioned will have conditioned will have conditioned will have conditioned will have conditioned will have conditioned
TL HT Tiếp Diễn will have been conditioning will have been conditioning will have been conditioning will have been conditioning will have been conditioning will have been conditioning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would condition would condition would condition would condition would condition would condition
Conditional Perfect would have conditioned would have conditioned would have conditioned would have conditioned would have conditioned would have conditioned
Conditional Present Progressive would be conditioning would be conditioning would be conditioning would be conditioning would be conditioning would be conditioning
Conditional Perfect Progressive would have been conditioning would have been conditioning would have been conditioning would have been conditioning would have been conditioning would have been conditioning
Present Subjunctive condition condition condition condition condition condition
Past Subjunctive conditioned conditioned conditioned conditioned conditioned conditioned
Past Perfect Subjunctive had conditioned had conditioned had conditioned had conditioned had conditioned had conditioned
Imperative condition Let′s condition condition

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button