Notice

Cách chia động từ notice rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ notice ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NOTICE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to notice noticing noticed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn notice notice notices notice notice notice
Hiện tại tiếp diễn am noticing are noticing is noticing are noticing are noticing are noticing
Quá khứ đơn noticed noticed noticed noticed noticed noticed
Quá khứ tiếp diễn was noticing were noticing was noticing were noticing were noticing were noticing
Hiện tại hoàn thành have noticed have noticed has noticed have noticed have noticed have noticed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been noticing have been noticing has been noticing have been noticing have been noticing have been noticing
Quá khứ hoàn thành had noticed had noticed had noticed had noticed had noticed had noticed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been noticing had been noticing had been noticing had been noticing had been noticing had been noticing
Tương Lai will notice will notice will notice will notice will notice will notice
TL Tiếp Diễn will be noticing will be noticing will be noticing will be noticing will be noticing will be noticing
Tương Lai hoàn thành will have noticed will have noticed will have noticed will have noticed will have noticed will have noticed
TL HT Tiếp Diễn will have been noticing will have been noticing will have been noticing will have been noticing will have been noticing will have been noticing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would notice would notice would notice would notice would notice would notice
Conditional Perfect would have noticed would have noticed would have noticed would have noticed would have noticed would have noticed
Conditional Present Progressive would be noticing would be noticing would be noticing would be noticing would be noticing would be noticing
Conditional Perfect Progressive would have been noticing would have been noticing would have been noticing would have been noticing would have been noticing would have been noticing
Present Subjunctive notice notice notice notice notice notice
Past Subjunctive noticed noticed noticed noticed noticed noticed
Past Perfect Subjunctive had noticed had noticed had noticed had noticed had noticed had noticed
Imperative notice Let′s notice notice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button