Configure

Cách chia động từ configure rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ configure ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONFIGURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to configure configuring configured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn configure configure configures configure configure configure
Hiện tại tiếp diễn am configuring are configuring is configuring are configuring are configuring are configuring
Quá khứ đơn configured configured configured configured configured configured
Quá khứ tiếp diễn was configuring were configuring was configuring were configuring were configuring were configuring
Hiện tại hoàn thành have configured have configured has configured have configured have configured have configured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been configuring have been configuring has been configuring have been configuring have been configuring have been configuring
Quá khứ hoàn thành had configured had configured had configured had configured had configured had configured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been configuring had been configuring had been configuring had been configuring had been configuring had been configuring
Tương Lai will configure will configure will configure will configure will configure will configure
TL Tiếp Diễn will be configuring will be configuring will be configuring will be configuring will be configuring will be configuring
Tương Lai hoàn thành will have configured will have configured will have configured will have configured will have configured will have configured
TL HT Tiếp Diễn will have been configuring will have been configuring will have been configuring will have been configuring will have been configuring will have been configuring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would configure would configure would configure would configure would configure would configure
Conditional Perfect would have configured would have configured would have configured would have configured would have configured would have configured
Conditional Present Progressive would be configuring would be configuring would be configuring would be configuring would be configuring would be configuring
Conditional Perfect Progressive would have been configuring would have been configuring would have been configuring would have been configuring would have been configuring would have been configuring
Present Subjunctive configure configure configure configure configure configure
Past Subjunctive configured configured configured configured configured configured
Past Perfect Subjunctive had configured had configured had configured had configured had configured had configured
Imperative configure Let′s configure configure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/yakuza-like-a-dragon-pre-order/.

Nên đọc
Close
Back to top button