Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reinforce

Cách chia động từ reinforce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reinforce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REINFORCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reinforce reinforcing reinforced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reinforce reinforce reinforces reinforce reinforce reinforce
Hiện tại tiếp diễn am reinforcing are reinforcing is reinforcing are reinforcing are reinforcing are reinforcing
Quá khứ đơn reinforced reinforced reinforced reinforced reinforced reinforced
Quá khứ tiếp diễn was reinforcing were reinforcing was reinforcing were reinforcing were reinforcing were reinforcing
Hiện tại hoàn thành have reinforced have reinforced has reinforced have reinforced have reinforced have reinforced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reinforcing have been reinforcing has been reinforcing have been reinforcing have been reinforcing have been reinforcing
Quá khứ hoàn thành had reinforced had reinforced had reinforced had reinforced had reinforced had reinforced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reinforcing had been reinforcing had been reinforcing had been reinforcing had been reinforcing had been reinforcing
Tương Lai will reinforce will reinforce will reinforce will reinforce will reinforce will reinforce
TL Tiếp Diễn will be reinforcing will be reinforcing will be reinforcing will be reinforcing will be reinforcing will be reinforcing
Tương Lai hoàn thành will have reinforced will have reinforced will have reinforced will have reinforced will have reinforced will have reinforced
TL HT Tiếp Diễn will have been reinforcing will have been reinforcing will have been reinforcing will have been reinforcing will have been reinforcing will have been reinforcing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reinforce would reinforce would reinforce would reinforce would reinforce would reinforce
Conditional Perfect would have reinforced would have reinforced would have reinforced would have reinforced would have reinforced would have reinforced
Conditional Present Progressive would be reinforcing would be reinforcing would be reinforcing would be reinforcing would be reinforcing would be reinforcing
Conditional Perfect Progressive would have been reinforcing would have been reinforcing would have been reinforcing would have been reinforcing would have been reinforcing would have been reinforcing
Present Subjunctive reinforce reinforce reinforce reinforce reinforce reinforce
Past Subjunctive reinforced reinforced reinforced reinforced reinforced reinforced
Past Perfect Subjunctive had reinforced had reinforced had reinforced had reinforced had reinforced had reinforced
Imperative reinforce Let′s reinforce reinforce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. match dating online.

Nên đọc
Close
Back to top button