Conquer

Cách chia động từ conquer rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ conquer ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONQUER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to conquer conquering conquered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn conquer conquer conquers conquer conquer conquer
Hiện tại tiếp diễn am conquering are conquering is conquering are conquering are conquering are conquering
Quá khứ đơn conquered conquered conquered conquered conquered conquered
Quá khứ tiếp diễn was conquering were conquering was conquering were conquering were conquering were conquering
Hiện tại hoàn thành have conquered have conquered has conquered have conquered have conquered have conquered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been conquering have been conquering has been conquering have been conquering have been conquering have been conquering
Quá khứ hoàn thành had conquered had conquered had conquered had conquered had conquered had conquered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been conquering had been conquering had been conquering had been conquering had been conquering had been conquering
Tương Lai will conquer will conquer will conquer will conquer will conquer will conquer
TL Tiếp Diễn will be conquering will be conquering will be conquering will be conquering will be conquering will be conquering
Tương Lai hoàn thành will have conquered will have conquered will have conquered will have conquered will have conquered will have conquered
TL HT Tiếp Diễn will have been conquering will have been conquering will have been conquering will have been conquering will have been conquering will have been conquering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would conquer would conquer would conquer would conquer would conquer would conquer
Conditional Perfect would have conquered would have conquered would have conquered would have conquered would have conquered would have conquered
Conditional Present Progressive would be conquering would be conquering would be conquering would be conquering would be conquering would be conquering
Conditional Perfect Progressive would have been conquering would have been conquering would have been conquering would have been conquering would have been conquering would have been conquering
Present Subjunctive conquer conquer conquer conquer conquer conquer
Past Subjunctive conquered conquered conquered conquered conquered conquered
Past Perfect Subjunctive had conquered had conquered had conquered had conquered had conquered had conquered
Imperative conquer Let′s conquer conquer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button