Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Dawn

Cách chia động từ dawn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ dawn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DAWN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to dawn dawning dawned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn dawn dawn dawns dawn dawn dawn
Hiện tại tiếp diễn am dawning are dawning is dawning are dawning are dawning are dawning
Quá khứ đơn dawned dawned dawned dawned dawned dawned
Quá khứ tiếp diễn was dawning were dawning was dawning were dawning were dawning were dawning
Hiện tại hoàn thành have dawned have dawned has dawned have dawned have dawned have dawned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dawning have been dawning has been dawning have been dawning have been dawning have been dawning
Quá khứ hoàn thành had dawned had dawned had dawned had dawned had dawned had dawned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dawning had been dawning had been dawning had been dawning had been dawning had been dawning
Tương Lai will dawn will dawn will dawn will dawn will dawn will dawn
TL Tiếp Diễn will be dawning will be dawning will be dawning will be dawning will be dawning will be dawning
Tương Lai hoàn thành will have dawned will have dawned will have dawned will have dawned will have dawned will have dawned
TL HT Tiếp Diễn will have been dawning will have been dawning will have been dawning will have been dawning will have been dawning will have been dawning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would dawn would dawn would dawn would dawn would dawn would dawn
Conditional Perfect would have dawned would have dawned would have dawned would have dawned would have dawned would have dawned
Conditional Present Progressive would be dawning would be dawning would be dawning would be dawning would be dawning would be dawning
Conditional Perfect Progressive would have been dawning would have been dawning would have been dawning would have been dawning would have been dawning would have been dawning
Present Subjunctive dawn dawn dawn dawn dawn dawn
Past Subjunctive dawned dawned dawned dawned dawned dawned
Past Perfect Subjunctive had dawned had dawned had dawned had dawned had dawned had dawned
Imperative dawn Let′s dawn dawn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button