Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Recriminate

Cách chia động từ recriminate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recriminate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECRIMINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recriminate recriminating recriminated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recriminate recriminate recriminates recriminate recriminate recriminate
Hiện tại tiếp diễn am recriminating are recriminating is recriminating are recriminating are recriminating are recriminating
Quá khứ đơn recriminated recriminated recriminated recriminated recriminated recriminated
Quá khứ tiếp diễn was recriminating were recriminating was recriminating were recriminating were recriminating were recriminating
Hiện tại hoàn thành have recriminated have recriminated has recriminated have recriminated have recriminated have recriminated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recriminating have been recriminating has been recriminating have been recriminating have been recriminating have been recriminating
Quá khứ hoàn thành had recriminated had recriminated had recriminated had recriminated had recriminated had recriminated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recriminating had been recriminating had been recriminating had been recriminating had been recriminating had been recriminating
Tương Lai will recriminate will recriminate will recriminate will recriminate will recriminate will recriminate
TL Tiếp Diễn will be recriminating will be recriminating will be recriminating will be recriminating will be recriminating will be recriminating
Tương Lai hoàn thành will have recriminated will have recriminated will have recriminated will have recriminated will have recriminated will have recriminated
TL HT Tiếp Diễn will have been recriminating will have been recriminating will have been recriminating will have been recriminating will have been recriminating will have been recriminating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recriminate would recriminate would recriminate would recriminate would recriminate would recriminate
Conditional Perfect would have recriminated would have recriminated would have recriminated would have recriminated would have recriminated would have recriminated
Conditional Present Progressive would be recriminating would be recriminating would be recriminating would be recriminating would be recriminating would be recriminating
Conditional Perfect Progressive would have been recriminating would have been recriminating would have been recriminating would have been recriminating would have been recriminating would have been recriminating
Present Subjunctive recriminate recriminate recriminate recriminate recriminate recriminate
Past Subjunctive recriminated recriminated recriminated recriminated recriminated recriminated
Past Perfect Subjunctive had recriminated had recriminated had recriminated had recriminated had recriminated had recriminated
Imperative recriminate Let′s recriminate recriminate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button