Conspire

Cách chia động từ conspire rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ conspire ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONSPIRE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to conspire conspiring conspired
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn conspire conspire conspires conspire conspire conspire
Hiện tại tiếp diễn am conspiring are conspiring is conspiring are conspiring are conspiring are conspiring
Quá khứ đơn conspired conspired conspired conspired conspired conspired
Quá khứ tiếp diễn was conspiring were conspiring was conspiring were conspiring were conspiring were conspiring
Hiện tại hoàn thành have conspired have conspired has conspired have conspired have conspired have conspired
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been conspiring have been conspiring has been conspiring have been conspiring have been conspiring have been conspiring
Quá khứ hoàn thành had conspired had conspired had conspired had conspired had conspired had conspired
QK hoàn thành Tiếp diễn had been conspiring had been conspiring had been conspiring had been conspiring had been conspiring had been conspiring
Tương Lai will conspire will conspire will conspire will conspire will conspire will conspire
TL Tiếp Diễn will be conspiring will be conspiring will be conspiring will be conspiring will be conspiring will be conspiring
Tương Lai hoàn thành will have conspired will have conspired will have conspired will have conspired will have conspired will have conspired
TL HT Tiếp Diễn will have been conspiring will have been conspiring will have been conspiring will have been conspiring will have been conspiring will have been conspiring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would conspire would conspire would conspire would conspire would conspire would conspire
Conditional Perfect would have conspired would have conspired would have conspired would have conspired would have conspired would have conspired
Conditional Present Progressive would be conspiring would be conspiring would be conspiring would be conspiring would be conspiring would be conspiring
Conditional Perfect Progressive would have been conspiring would have been conspiring would have been conspiring would have been conspiring would have been conspiring would have been conspiring
Present Subjunctive conspire conspire conspire conspire conspire conspire
Past Subjunctive conspired conspired conspired conspired conspired conspired
Past Perfect Subjunctive had conspired had conspired had conspired had conspired had conspired had conspired
Imperative conspire Let′s conspire conspire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button