Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Choke

Cách chia động từ choke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ choke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHOKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to choke choking choked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn choke choke chokes choke choke choke
Hiện tại tiếp diễn am choking are choking is choking are choking are choking are choking
Quá khứ đơn choked choked choked choked choked choked
Quá khứ tiếp diễn was choking were choking was choking were choking were choking were choking
Hiện tại hoàn thành have choked have choked has choked have choked have choked have choked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been choking have been choking has been choking have been choking have been choking have been choking
Quá khứ hoàn thành had choked had choked had choked had choked had choked had choked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been choking had been choking had been choking had been choking had been choking had been choking
Tương Lai will choke will choke will choke will choke will choke will choke
TL Tiếp Diễn will be choking will be choking will be choking will be choking will be choking will be choking
Tương Lai hoàn thành will have choked will have choked will have choked will have choked will have choked will have choked
TL HT Tiếp Diễn will have been choking will have been choking will have been choking will have been choking will have been choking will have been choking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would choke would choke would choke would choke would choke would choke
Conditional Perfect would have choked would have choked would have choked would have choked would have choked would have choked
Conditional Present Progressive would be choking would be choking would be choking would be choking would be choking would be choking
Conditional Perfect Progressive would have been choking would have been choking would have been choking would have been choking would have been choking would have been choking
Present Subjunctive choke choke choke choke choke choke
Past Subjunctive choked choked choked choked choked choked
Past Perfect Subjunctive had choked had choked had choked had choked had choked had choked
Imperative choke Let′s choke choke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. speed dating atlanta.

Nên đọc
Close
Back to top button