Consult

Cách chia động từ consult rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ consult ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONSULT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to consult consulting consulted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn consult consult consults consult consult consult
Hiện tại tiếp diễn am consulting are consulting is consulting are consulting are consulting are consulting
Quá khứ đơn consulted consulted consulted consulted consulted consulted
Quá khứ tiếp diễn was consulting were consulting was consulting were consulting were consulting were consulting
Hiện tại hoàn thành have consulted have consulted has consulted have consulted have consulted have consulted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been consulting have been consulting has been consulting have been consulting have been consulting have been consulting
Quá khứ hoàn thành had consulted had consulted had consulted had consulted had consulted had consulted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been consulting had been consulting had been consulting had been consulting had been consulting had been consulting
Tương Lai will consult will consult will consult will consult will consult will consult
TL Tiếp Diễn will be consulting will be consulting will be consulting will be consulting will be consulting will be consulting
Tương Lai hoàn thành will have consulted will have consulted will have consulted will have consulted will have consulted will have consulted
TL HT Tiếp Diễn will have been consulting will have been consulting will have been consulting will have been consulting will have been consulting will have been consulting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would consult would consult would consult would consult would consult would consult
Conditional Perfect would have consulted would have consulted would have consulted would have consulted would have consulted would have consulted
Conditional Present Progressive would be consulting would be consulting would be consulting would be consulting would be consulting would be consulting
Conditional Perfect Progressive would have been consulting would have been consulting would have been consulting would have been consulting would have been consulting would have been consulting
Present Subjunctive consult consult consult consult consult consult
Past Subjunctive consulted consulted consulted consulted consulted consulted
Past Perfect Subjunctive had consulted had consulted had consulted had consulted had consulted had consulted
Imperative consult Let′s consult consult

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button