Compile

Cách chia động từ compile rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ compile ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMPILE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to compile compiling compiled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn compile compile compiles compile compile compile
Hiện tại tiếp diễn am compiling are compiling is compiling are compiling are compiling are compiling
Quá khứ đơn compiled compiled compiled compiled compiled compiled
Quá khứ tiếp diễn was compiling were compiling was compiling were compiling were compiling were compiling
Hiện tại hoàn thành have compiled have compiled has compiled have compiled have compiled have compiled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been compiling have been compiling has been compiling have been compiling have been compiling have been compiling
Quá khứ hoàn thành had compiled had compiled had compiled had compiled had compiled had compiled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been compiling had been compiling had been compiling had been compiling had been compiling had been compiling
Tương Lai will compile will compile will compile will compile will compile will compile
TL Tiếp Diễn will be compiling will be compiling will be compiling will be compiling will be compiling will be compiling
Tương Lai hoàn thành will have compiled will have compiled will have compiled will have compiled will have compiled will have compiled
TL HT Tiếp Diễn will have been compiling will have been compiling will have been compiling will have been compiling will have been compiling will have been compiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would compile would compile would compile would compile would compile would compile
Conditional Perfect would have compiled would have compiled would have compiled would have compiled would have compiled would have compiled
Conditional Present Progressive would be compiling would be compiling would be compiling would be compiling would be compiling would be compiling
Conditional Perfect Progressive would have been compiling would have been compiling would have been compiling would have been compiling would have been compiling would have been compiling
Present Subjunctive compile compile compile compile compile compile
Past Subjunctive compiled compiled compiled compiled compiled compiled
Past Perfect Subjunctive had compiled had compiled had compiled had compiled had compiled had compiled
Imperative compile Let′s compile compile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button